Algemene voorwaarden:


 

Bij bestellingen via www.mineralenenedelstenenshop.nl gelden de volgende algemene voorwaarden:

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

 

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Mineralen Edelstenenshop en op alle met Mineralen Edelstenenshop aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

1.2 Indien de Klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Mineralen Edelstenenshop is ingestemd.

 

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven

 

1.4 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

 

1.5 Onder klant wordt verstaan iedere bezoeken van de website dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon dei met Mineralen Edelstenenshop in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan

 

1.6 Mineralen Edelstenenshop behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen

 

1.7 Door het gebruik van de internetsite van Mineralen Edelstenenshop en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website

 

1.8 Mineralen Edelstenenshop is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens in te zien op de website

 

1.9 Voor gevolgen van tekst fouten kan Mineralen Edelstenenshop geen aansprakelijkheid aanvaarden.

 

 

Artikel 2 Aanbiedingen/overeenkomsten

 

2.1 Alle aanbiedingen van Mineralen Edelstenenshop zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt

 

2.2 Mineralen Edelstenenshop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

 

2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de Klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mailadres. De Klant en Mineralen Edelstenenshop komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan Klant is verzonden. De elektronische bestanden van Mineralen Edelstenenshop gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

 

2.4 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven et c. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Mineralen Edelstenenshop garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

 

 

Artikel 3 Prijzen en betalingen 

 

3.1 Alle door Mineralen Edelstenenshop vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EUR, inclusief omzetbelasting en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

 

3.2 De hoogte van de verzendkosten staat op de website vermeld. Ten aanzien van bepaalde landen en betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten.

 

Uitzondering hierop zijn zeer zware stukken, deze kunnen opgehaald worden of

 

tegen een aangepaste vergoeding bezorgd worden.

 

In de beschrijving van het desbetreffende stuk wordt hier melding van gemaakt.

 

3.3 De Klant wordt de mogelijkheid geboden de bestelling verzekerd te laten versturen. De hoogte van deze kosten kunnen per e-mail worden opgevraagd. De verzekeringskosten zijn voor rekening van de Klant.

 

3.4 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

 

3.5 Mineralen Edelstenenshop kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de Klant, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

3.6 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 

3.7 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:

 

betaling vooraf op bankrekening; betaling vooraf via IDEAL, Paypal of betaling bij het ophalen van de bestelling op het moment dat de producten worden opgehaald. Eventuele doorberekende betaalkosten worden genoemd in het bestelproces, nog voordat bestelling definitief is.

 

3.8 Overeenkomsten waarvoor enige verschuldigde betaling 10 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan is, komen automatisch te vervallen.

 

3.9 Mineralen Edelstenenshop heeft ten allen tijde het recht om prijzen te wijzigen. Aan onjuiste prijzen zoals onjuiste invoer-, druk- en zetfouten kunnen geen rechten worden ontleend.

 

 

Artikel 4 Levering

 

4.1 Mineralen Edelstenenshop heeft de meeste artikelen op voorraad. Bij betaling vooraf versturen wij de bestelde artikelen in de regel binnen twee werkdagen na ontvangst van de betaling.

 

De genoemde levertijden zijn indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de Klant de overeenkomst in stand laat. De Klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.

 

4.2 Artikelen waarvan wij meerdere exemplaren op voorraad hebben kunnen iets afwijken van de bijbehorende foto ('s). Daar mineralen, edelstenen natuurlijke producten zijn is ieder stuk uniek en kan de vorm en kleur afwijken.

 

Indien het om een uniek stuk gaat ontvangt u het artikel zoals afgebeeld op de foto.

 

De kleuren op de afbeeldingen kunnen licht afwijken van de werkelijkheid door de instellingen van het beeldscherm van uw pc of  door de lichtval  bij het fotograferen.

 

4.2.1 Ook zijn de foto ('s) van de mineralen, edelstenen en fossielen van hun mooiste kant gemaakt, waardoor de minst mooiste kant/plekken niet op de foto zichtbaar zijn.

 

4.3 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Klant per e-mail of telefonisch worden gemeld.

 

4.4 Levering vindt plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres

 

4.5 De klant heeft het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden als de levertijd de 30 dagen overschrijdt. 

 

 

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

 

5.1 Het eigendom van producten gaat pas over, indien de Klant al hetgeen de Klant op grond van enige overeenkomst aan Mineralen Edelstenenshop verschuldigd is, heeft voldaan. Mineralen Edelstenenshop biedt de mogelijkheid het vervoer te verzekeren; hiervoor worden verzekeringskosten in rekening gebracht. De hoogte van de verzekeringskosten zijn via e-mail op te vragen. Indien de Klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Eventuele retourzendingen aan Mineralen Edelstenenshop zijn voor rekening van de Klant en moeten gefrankeerd geschieden.

 

 

Artikel 6 Ruilen en herroepingsrecht

 

6.1 De Klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De Klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de website afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u Mineralen en Edelstenenshop daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien dagen na de aflevering over te informeren

 

6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Mineralen Edelstenenshop de keuze de desbetreffende producten tegen retourenring daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren

 

6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien dagen na aflevering aan Mineralen Edelstenenshop te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de producten niet beschadigd of gebruikt zijn

 

6.4 Indien de Klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, dan draagt Mineralen Edelstenenshop zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door de Klant aan Mineralen Edelstenenshop betaalde.

 

6.5 De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de Klant.

 

6.6 Producten op maat gemaakt of naar specificatie van Klant kunnen niet worden geretourneerd.

 

6.7 Bestellingen welke buiten schuld van Mineralen Edelstenenshop tijdens verzending zijn zoekgeraakt,
zullen niet worden vervangen of financieel vergoed. Deze maatregel geldt niet indien het
zoekraken aantoonbaar te wijten is aan nalatigheid van Mineralen Edelstenenshop.

 

Artikel 7 Garantie en aansprakelijkheid

 

7.1Mineralen Edelstenenshop geeft drie maanden garantie op de aangekochte artikelen. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging.
De toepasselijkheid van de garantie is ter beoordeling van Mineralen Edelstenenshop.

 

7.2 Mineralen Edelstenenshop is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Mineralen Edelstenenshop. Mineralen Edelstenenshop is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

 

7.3 Mineralen Edelstenenshop, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product

of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

 

 

Artikel 8 Overmacht

 

8.1 In geval van overmacht is Mineralen Edelstenenshop niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

 

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website.

 

 

Artikel 9 Intellectueel eigendom

 

9.1 De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Mineralen Edelstenenshop haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

 

9.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

 

9.3 Het is de Klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Mineralen Edelstenenshop haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

 

 

Artikel 10 Persoonsgegevens

 

10.1 De gegevens die door de Klant worden verstrekt, worden door Mineralen Edelstenenshop vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres, het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site, het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins.

 

10.2 Mineralen Edelstenenshop neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

 

10.3 Mineralen Edelstenenshop verstrekt geen klantgegevens aan derden.

 

 

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

11.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

11.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Artikel 12 Edelstenen(gefacceteerd/Carbochon en andere vormen)

 

12.1 Edelstenen worden vaak behandeld voor kleur (Dit is niet onderzocht bij deze specifieke edelstenen van Mineralen Endelstenenshop, Tenzij de behandeling en echtheid via  een officiële en betrouwbare Gemmologisch certificaat van een erkende laboratoria is voorzien.

 

12.2 Ook de echtheid van de edelstenen kunnen wij niet 100% garanderen, wanneer deze niet zijn voorzien van een certificaat van een erkende laboratoria is voorzien(wel gaan wij ervan uit dat de edelstenen van Mineralen Edelstenenshop echt zijn).
 

 Artikel 13 Diversen

 

12.1 Wanneer door Mineralen Edelstenenshop gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Mineralen Edelstenenshop deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.